การบินเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในโลก มีบุคลากรหลายล้ […]...